top of page
Doctor Taking Notes

Podmínky používania

Podmienky používania

 

Informácie, dokumenty a grafiky (obsah) zverejňované spoločnosťou Desitin Pharma s.r.o. ("Desitin") na webových stránkach www.parkovit.sk ("stránky") slúžia rýdzo informačným účelom a nemôžu a nemajú nahradzovať poradu lekára. Neslúžia pre samodiagnostiku a nemajú byť prípravou na ošetrenie bez lekárskeho dohľadu. Lekárske alebo iné rady alebo odporúčania sa na stránkach www.desitin.sk neudeľujú. Vlastný obsah zodpovedá platným právnym predpisom a je určený výhradne pre nazeranie užívateľov pristupujúcich k stránkam zo Slovenskej republiky. Desitin nepreberá garanciu (ani výslovne ani implicitne) za správnosť a úplnosť ako aj  aktuálnosť informácií a zároveň v žiadnom prípade nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť použitím informácií z uvedenej webovej stránky. Desitin si vyhradzuje právo meniť obsah webových stránok kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov.

Užívaním webu súhlasíte s obsahom Užívateľských podmienok spoločnosti Desitin v aktuálne platnom znení. Láskavo sa pravidelne udržujte informovaní o aktualizáciách týchto užívateľských podmienok. 

 

1. Autorské právo 

Webové stránky spoločnosti Desitin poskytujú užívateľom okrem iného aj prístup k autorsky chránenému materiálu ako napríklad k redakčným príspevkom alebo tvorbe webových stránok a iným formám jazykových alebo obrazových diel.  Desitin povoľuje fyzickým osobám vrátane samostatne zárobkovo činných osôb ako aj právnickým osobám respektíve iným užívateľom (napr. lekárom, lekárnikom a ďalším inštitúciám, ako sú zdravotné poisťovne, charitatívne organizácie, svojpomocné skupiny) stiahnuť si v rámci svojho vlastného oprávnenia takýto obsah do počítača a vytlačiť si ho. Použitie uvedeného materiálu však môže slúžiť výhradne len na osobnú potrebu. Poznámka o autorskom práve Desitin Pharma s.r.o. musí byť obsiahnutá na každej súkromnej kópii alebo jej časti v podobe odpovedajúcej poznámke o Copyrightu (viď tiež č. 10). Užívateľ nie je oprávnený k ďalším užívateľským postupom ako je menenie, kopírovanie, predaj alebo verejné predvádzanie webových stránok a obsahu (celkovo alebo čiastočne).

 

2. Práva k ochranným známkam a iné práva duševného vlastníctva 

Názvy výrobkov menované na webových stránkach spoločnosti Desitin sú bez ohľadu na veľkosť písma alebo prítomnosť symbolu ochrannej známky ochrannými známkami spoločnosti Desitin Pharma s.r.o., pridružených spoločností alebo poskytovateľov licencie. Neoprávnené použitie týchto ochranných známok je prísne zakázané a bude stíhané podľa platného práva Slovenskej republiky. To isté platí aj pre všetky ostatné ukazovatele, ktoré síce nie sú názvami výrobkov, ale sú tiež chránené, ako napríklad značka a obchodné označenie "Desitin". Navyše obsahujú niektoré stránky obrázkové alebo výrobkové znázornenia, ktoré sú chránené v Spolkovej republike Nemecko a ďalších krajinách a sú majetkom spoločnosti Desitin Pharma s.r.o. alebo sa ich práva smú použiť iba so súhlasom tretích osôb výhradne na webových stránkach. Bez písomného súhlasu spoločnosti Desitin Pharma s.r.o. tieto nesmú byť použité.

 

3. Prístupnosť webových stránok 

Desitin sa snaží zabezpečiť trvalú prístupnosť svojich webových stránok. Nie je však vylúčené, že webové stránky www.desitin.sk budú dočasne a bez predchádzajúceho upozornenia nedostupné z technických dôvodov alebo pre účely údržby. Nárok užívateľa na neprerušenú prístupnosť obsahu nejestvuje.

 

4. Vylúčenie zodpovednosti 

Desitin nepreberá záruku za správnosť, úplnosť alebo aktuálnosť obsahu na webových stránkach. Všetky informácie, rady, odporúčania a informácie sú právne nezáväzné. Obsah, ktorý je zverejnený na internetových stránkach pod www.desitin.sk môže obsahovať redakčné, technické alebo typografické chyby. Desitin nepreberá v tomto smere žiadnu zodpovednosť a vyhradzuje si právo previesť kedykoľvek zmeny.

Zodpovednosť Desitinu je obmedzená iba na prípady úmyselného alebo hrubo nedbanlivého spôsobenia škody rovnako ako na ručenie podľa záväzných právnych predpisov.

Spoločnost Desitin Pharma s.r.o. neručí za prípadné priame, nepriame, náhodné alebo následné škody vyplývajúce z prístupu na webové stránky na www.desitin.sk alebo použitia informácií, dokumentov, upozornení alebo doporučení zverejnených na týchto webových stránkach.

Desitin nenesie zodpovednosť za nepovolané prístupy tretích strán k obsahu webových stránok a možný prenos počítačových vírusov, počítačových červov, trójskych koní a ďalších škodlivých programov. Užívateľ je povinný urobiť opatrenia na ochranu vlastného počítača pred týmito škodlivými programami, najmä nainštalovať antivírusový softvér a používať vždy aktuálne antivírusové definície. Webové stránky Desitin obstarávajú užívateľovi i prístup a znalosť informácií a údajov, na ktorých obsah a formu Desitin nemá žiaden vplyv (informácie tretích strán). Desitin neručí za také informácie od tretích strán. To platí najmä pre elektronické odkazy (linky) na cudzie webové stránky (tuná pozri tiež bod 7). Tieto odkazy slúžia výhradne účelu informácií a ako doplnkový servis pre užívateľov. Odkazy na iné internetové publikácie nemožno interpretovať ako odporúčanie zmieneného podniku, jeho výrobkov alebo služieb. Desitin nie je zodpovedný za tieto informácie a údaje od tretích osôb a ani sa nechová tak, ako keby ich považoval za svoje vlastné. To platí najmä pre úplnosť, presnosť, slobodu práv tretích osôb alebo súlad s požiadavkami právnych predpisov alebo iných záväzných pravidiel.

 

5. Celosvetovo predávané produkty 

Webové stránky môžu obsahovať informácie výrobkoch a službách, ktoré sú uvádzané na trh po celom svete, z ktorých však nemusia byť všetky dostupné vo všetkých lokalitách. Odkaz na výrobok alebo službu na webovej stránke Desitin neznamená, že tieto výrobky alebo služby sú k dispozícii v mieste užívateľa.

Informácie zverejnené na týchto webových stránkach sú založené na registračných dokladoch platných pre Spolkovú republiku Nemecko. Užívatelia webových stránok, ktorí nemajú bydlisko v Nemecku, si preto musia dať pozor na to, že niektoré z výrobkov uvedených na internetových stránkach možno nie sú schválené v ich krajine, môžu podliehať  líšiacim sa zákonným predpisom, čo môže v konečnom dôsledku viesť k potrebe použitia odchylných informácií o výrobkoch.

 

6. Odkazy na tieto stránky 

Odkazy na webové stránky Desitin sú dovolené na domovskú stránku ako aj na jej podstránky (tzv. "hlboké linky" alebo "deep links"), ak:

(a) hlboko prepojená webová stránka Desitin obsahuje odkaz na svoju vlastnú domovskú stránku a

(b) internetová adresa hlboko prepojenej webové stránky Desitin je pre užívateľa zreteľne rozpoznateľná.

Nedovolené sú napríklad odkazy na súčasti webových stránok Desitin, ako napríklad na rámy, vložky, vyskakovacie stránky alebo súbory pdf.

 

Integrácia webových stránok Desitin alebo ich častí do webových stránok tretích strán prostredníctvom "rámov", "vložiek" "vložených odkazov" alebo podobné špeciálne postupy nie sú povolené. Výnimky z tohto pravidla vyžadujú, aby bol k dispozícii predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti Desitin Pharma s.r.o.

Spoločnosť Desitin neskúmala webové stránky tretích strán, ktoré odkazujú na jej webové stránky, a nie je zodpovedná za obsah takýchto iných stránok.

 

7. Odkazy na webové stránky tretích strán 

Spoločnosť Desitin Pharma s.r.o. môže uviesť odkazy na internetové stránky, ktoré sú z jej pohľadu zaujímavé. Za obsah odkazovaných stránok a pre ochranu dátového štandardu na takých prepojených stránkach Desitin neručí. Uvedením odkazov na stránky tretích strán Desitin tiež nevyjadruje, že spoločnosť Desitin Pharma s.r.o. súhlasí s obsahom odkazovaných stránok alebo ho podporuje. Spoločnosť Desitin Pharma s.r.o. si neprivlastňuje obsah odkazovaných stránok a nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť alebo úplnosť informácií alebo názorov na týchto stránkach. Zodpovedný za obsah odkazovaných stránok je výhradne príslušný prevádzkovateľ odkazovaných stránok.

 

8. Adresáti webových stránok 

Tieto webové stránky spoločnosti Desitin a na nich publikovaný obsah sú výhradne určené adresátom v Slovenskej republike.

 

9. Ochrana údajov / osobné údaje 

Platia ustanovenia o ochrane údajov v Slovenskej republike. Informácie o zhromažďovaní a používaní osobných údajov pri používaní webových stránok nájdete vo Vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Desitin Pharma s.r.o.

Pre ochranu osobných údajov a informácie o zhromažďovaní a používaní osobných údajov používateľov a návštevníkov webovej stránky platí zákon č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 

10. Copyright 

Copyright © Desitin Pharma s.r.o. 2021.

Všetky práva vyhradené.

bottom of page